Pomoc online Zwiń menu
 1. 1. Warunki korzystania z serwisu
 2. 2. Polityka wykorzystywania plików Cookie
 3. 3. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Rejestrując się na stronie Cargo.PL ub w aplikacji mobilnej Cargo.PL, przekazujesz firmie UAB „Eurospektras“(zwanej dalej Administracją) swoje dane osobowe i przyznajesz jej prawo do zarządzania nimi w zakresie, metodach i celach przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności ("Polityka") i Zasadach użytkowania (dalej - Zasady) strony Cargo.PL.

Niniejsza Polityka zawiera informacje dotyczące tego, jakie dane są gromadzone i przetwarzane przez Administrację strony Cargo.PL oraz do jakich celów są one wykorzystywane i przetwarzane.

Te zasady i reguły mogą podlegać zmianom, uzupełnieniom i aktualizacjom. Czas wejścia w życie jakichkolwiek zmian zbiega się z czasem ich publikacji na stronie.

Dane osobowe Użytkownika to wszelkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną, a także informacje o osobie, która została już zidentyfikowana.

Administracja zapewnia, że podejmuje wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby dane osobowe Użytkowników były bezpieczne, a działania związane z ich przetwarzaniem zgodne z wymogami prawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych i naszej wewnętrznej polityki.

Administracja gromadzi i przetwarza dane osobowe wymienione w niniejszym Regulaminie z następujących względów prawnych:

 • na podstawie zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszych Zasadach i zasadach;
 • na podstawie swojego uzasadnionego interesu;
 • na podstawie wypełnienia zobowiązań prawnych powstałych i mających zastosowanie do Administracji.

W zakresie i na warunkach przewidzianych w aktach legislacyjnych jedna lub więcej z powyższych podstaw prawnych może być stosowana do przetwarzania tych samych danych osobowych


1. Jakie dane osobowe są przetwarzane i do czego?

1.1. Rejestracja, weryfikacja, administracja i komunikacja.

Podczas rejestracji i akceptacji Regulaminu Użytkownik podaje nam następujące informacje rejestracyjne. Niektóre dane rejestracyjne są niezbędne do standardowego świadczenia Usług. Jeśli Użytkownik nie poda takich danych osobowych, nie może korzystać z Usług. Po rejestracji Użytkownik potwierdza, że ​​podane przez niego dane są dokładne i prawdziwe. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za podanie niedokładnych, niewystarczająco wyczerpujących lub błędnych danych.

Dane rejestracyjne:
Kategoria danych Imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu
Podstawa prawna przetwarzania danych Zgoda na korzystanie z Usług na warunkach określonych w Regulaminie
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja była w stanie bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

1.2 W jaki sposób i do jakich celów Administracja wykorzystuje dane rejestracyjne Użytkownika?

Na podstawie danych rejestracyjnych Administracja tworzy profil Użytkownika na stronie Cargo.PL lub w aplikacji mobilnej Cargo.PL. Na podstawie tego profilu Administracja może zidentyfikować Użytkownika zarejestrowanego na stronie Cargo.PL lub w aplikacji mobilnej Cargo.PL, a Użytkownik będzie mógł korzystać ze wszystkich Usług świadczonych zarejestrowanym Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie i (lub) Polityce.

Na podstawie danych rejestracyjnych Użytkownika Administracja może również rozpoznać Użytkownika, jeśli np. aktualizuje lub zmienia swoje dane.

Dane kontaktowe określone w profilu Użytkownika (adres e-mail, numer telefonu, login Skype) będą wykorzystywane przez Administrację do komunikowania się z Użytkownikiem, w tym do odpowiedzi na prośby i komentarze Użytkownika, dostarczania ważnych informacji Użytkownikowi o Usługach i zmianach w świadczeniu Usług i (lub) niniejszej Polityki, komunikacji z Użytkownikiem, jeśli potrzebuje pomocy w korzystaniu ze strony internetowej lub w przypadku problemów technicznych itp.

Dlatego ważne jest, aby dane osobowe Użytkownika były dokładne i prawdziwe. Jeśli Użytkownik poda nieprawidłową (fałszywą) informację, w takiej sytuacji Administracja nie może zagwarantować kontynuowania świadczenia usług. W tym przypadku Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć ze względu na fakt, że Użytkownik podał nieprawidłowe lub niewystarczająco wyczerpujące dane osobowe.

Jeśli dane dostarczone przez Użytkownika uległy zmianie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administracji i dokonania zmiany odpowiednich danych w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować swoje dane osobowe, należy zapoznać się z punktem 5.2 tej Polityki.

Administracja zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy dane osobowe Użytkownika są prawdziwe i prawidłowe.

1.3. Zarządzanie kontem Użytkownika (profil)

Administracja przetwarza dane osobowe użytkownika w celu administrowania kontem (profilem) Użytkownika.

Informacje o koncie:
Kategoria danych Dane podawane podczas rejestracji na stronie Cargo.PL, dane logowania do konta, aktywność konta (w tym techniczna część wyszukiwania - adres IP, informacje techniczne o połączeniu i wyszukiwaniu).
Podstawa prawna przetwarzania danych Zgoda Użytkownika na utworzenie i korzystanie z konta na warunkach określonych w Regulaminie.
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja mogła bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

Zgoda na korzystanie z konta na stronie Cargo.PL jest uznana za przyznaną, gdy Użytkownik wykona działania wymagane przez Zasady w celu utworzenia konta i potwierdzenia rejestracji.

1.4. Przetwarzanie danych dotyczących sprzedaży i zakupu.

W trakcie świadczenia Usług oraz pozostałych funkcjonalności (jak np. możliwość sprzedaży lub zakupu nowego lub używanego sprzętu, części zamiennych w dziale „Aukcja“) jednocześnie przetwarzamy informacje rejestracyjne związane z operacjami zakupu (zwanymi dalej Danymi) dotyczące kupowania i sprzedawania.

Dane dotyczące zakupu i sprzedaży, przetworzone w celu administrowania usługami:
Kategoria danych Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Użytkownika, adres dostawy, data i godzina zakupu i dostawy, nazwa, liczba i koszt towarów, sposób płatności i informacje o płatności.
Podstawa prawna przetwarzania danych Zgoda na korzystanie z konta na podstawie warunków określonych w Regulaminie, a także reguł aukcji, które dostępne są tutaj: https://www.Cargo.PL/asp/sales_rules.asp.
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja mogła bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

1. 5. Wykorzystanie danych użytkownika dotyczących kupna i sprzedaży

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie on korzystał z konta (od dnia pierwszej transakcji sprzedaży). Jeśli Użytkownik przestanie korzystać z Usług Cargo.PL, po upływie 5 lat Administracja zastrzega sobie prawo do zniszczenia i / lub depersonalizacji danych osobowych, tj. nieodwracalnie usuwa dane osobowe Użytkownika z konta Użytkownika.

1.6. Przetwarzanie danych w celu dostarczenia społeczności związanej z branżą transportu informacji o rzetelności menedżerów lub innych Użytkowników strony Cargo.PL.

Podczas administrowania Usługami, a także w celu osiągnięcia celów określonych w Zasadach, Administracja wykonuje profilowanie (rating) firm, menedżerów i kierowców. Administracja zastrzega sobie prawo do grupowania i analizowania danych osobowych Użytkowników zgodnie z Zasadami tworzenia ocen, które obejmują następującą zasadę profilowania (ocena) menedżera: „Ocena menedżera składa się z: informacji zwrotnej od kierownika (+0,2 punktu za pozytywną i -0,2 punkty za negatywną opinię), liczby nieaktualnych ofert (0,1 punktu za propozycję) i linków do profilu na Facebooku (+0,2 punktu).” Wyniki profilowania (oceny) są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników witryny Cargo.PL.

Należy zauważyć, że działania podejmowane przez Administrację w zakresie profilowania (ratingu) nie mają żadnego prawnego ani innego znaczącego wpływu na Użytkownika.

W przypadku sprzeciwu Użytkownika wobec automatycznej analizy i profilowania danych osobowych w celach określonych w niniejszej sekcji Polityki, Administracja zastrzega sobie prawo do ich rozpatrzenia. Jednakże, jeśli wziąć pod uwagę wymagania dotyczące świadczenia Usług, sprzeciw Użytkownika może oznaczać, że Administracja nie będzie w stanie zapewnić Użytkownikowi możliwości dalszego korzystania z Usług strony Cargo.PL.

Dane przetwarzane w celu dostarczenia informacji o wiarygodności Użytkowników strony internetowej
Kategoria danych Imię i nazwisko, adres e-mail i / lub numer telefonu
Podstawa prawna przetwarzania danych Uzasadnione interesy stron trzecich w ocenie wiarygodności potencjalnych partnerów w zakresie transportu ładunków
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja mogła bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

1.7. Przetwarzanie danych w celu dostarczenia informacji i podpowiedzi.

Jeżeli podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingu bezpośredniego, Administracja dostarcza mu informacji dotyczących m.in. ogólnej dystrybucji, informacji o ofertach własnych oraz ofertach partnerów, informacji o zniżkach, promocjach, zaproszeniach do udziału w promocji, nagrodach, newsletterze ze strony www.cargonews.pl, ankietach z opiniami o usługach itp. Administracja przekaże informacje i propozycje poprzez stronę internetową oraz w aplikacji mobilnej, a także na inne wybrane sposoby (na przykład za pomocą wiadomości e-mail, w formie wiadomości SMS).

Dane przetwarzane w celu dostarczenia informacji i propozycji:
Kategoria danych Imię i nazwisko, adres e-mail i / lub numer telefonu.
Podstawa prawna przetwarzania danych Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego.
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja mogła bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

ЕJeśli Użytkownik chce otrzymywać wiadomości o zbieżnościach ofert ładunku i transportu, wówczas może dodatkowo wskazać na swoich koncie na stronie www.cargo.pl lub w aplikacji mobilnej (w postaci dodania ofert ładunku / transportu) kanały komunikacji, które preferuje. Ustawienia te może zmienić w dowolnym momencie. Może również zrezygnować z otrzymywania biuletynu z HYPERLINK "http://www.cargonews.pl/"www.cargonews.pl (należy użyć kontaktów wymienionych na dole listy adresowej lub w sekcji 6 niniejszej Polityki).

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dodatkowych wiadomości o zbieżnościach dla ofert ładunków lub transportu lub zmienić sposoby (kanały) otrzymywania informacji. Rezygnacja z otrzymywania przez Użytkownika informacji o zbieżnościach dla ofert ładunku lub transportu nie uniemożliwi mu dalszego korzystania z Usług.

1.8. Przetwarzanie danych do gromadzenia statystyk i prowadzenia badań rynkowych.

Dane przetwarzane do celów statystycznych i do celów badania rynku:
Kategoria danych Nazwa i REGON firmy, adres firmy, typ działalności firmy, data utworzenia firmy, data rejestracji firmy na Cargo.PL, adres (adresy) firmy, dokumenty firmy, dane kontaktowe.
Podstawa prawna przetwarzania danych Uzasadnione interesy Administracji związane z analizą danych i przygotowaniem niezbędnych raportów w celu oceny działań i dalszego rozwoju oraz wszelkiego rodzaju korzyści dla Użytkowników i funkcjonowania strony.
Czas przetwarzania danych 10 lat

Podczas przeprowadzania analizy danych i generowania niezbędnych raportów Administracja stosuje zautomatyzowany sposób analizy danych. Podczas analizy Administracja używa danych bezosobowych i nie przetwarza nazwiska, informacji kontaktowych i innych informacji dotyczących Użytkownika, które pozwalają mu zidentyfikować jego tożsamość. Analiza danych przeprowadzona dla celów statystycznych i badań rynkowych pozwoli Administracji podjąć ważne decyzje biznesowe wpływające na poprawę funkcjonalności systemu, tak aby spełniał potrzeby Użytkowników, oraz pozwalające na tworzenie odpowiedniego pakietu usług itp.

Działania podejmowane przez Administrację w celu analizy danych nie mają żadnego prawnego ani innego znaczącego wpływu na Użytkownika

1.9. Praca z prośbami, skargami, odwołaniami i opiniami.

Administracja będzie wykorzystywać dane osobowe użytkowników podczas odpowiadania na pytania, skargi, wnioski, recenzje (dalej - Prośba) użytkowników.

Dane przetwarzane do pracy z zapytaniami:
Kategoria danych Podane przez Użytkownika dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, języki, login Skype, dane firmy. Treść Wniosku Dokumenty dołączone do wniosku i (lub) inne dane: zdjęcia potwierdzające istnienie dokumentów itp. Nagrywanie rozmów telefonicznych w sytuacji, gdy Użytkownik skontaktował się z Administracją telefonicznie
Podstawa prawna przetwarzania danych Wykonanie ustawowego obowiązku Administracji do uwzględnienia i odpowiedzi na Żądania Użytkowników, a także uzasadnionego interesu Administracji w ocenie opinii klientów w celu poprawy wydajności i poprawy jakości świadczonych Usług.
Czas przetwarzania danych 5 lat
Dane osobowe są wykorzystywane przez Administrację wyłącznie w celu prawidłowego i obiektywnego rozpatrzenia żądania Użytkownika, dostarczenia mu niezbędnych informacji, odpowiedzi na pytania, zaspokojenia żądań lub wymagań. Dane zawarte w Zapytaniu mogą być również analizowane przez Administrację w celu poprawy działań i poprawy jakości usług (biorąc pod uwagę sugestie i uwagi zgłoszone przez Użytkownika).

1.10. Przetwarzanie danych w celu usunięcia nieuczciwych Użytkowników ze strony internetowej Cargo.PL.

Dane przetwarzane w celu usunięcia nieuczciwych Użytkowników:
Kategoria danych Podane przez Użytkownika dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kopia dowodu osobistego, dane firmy, adres IP i inne dane osobowe określone w odpowiedniej umowie.
Podstawa prawna przetwarzania danych Uzasadnione interesy stron trzecich (innych Użytkowników witryny Cargo.PL) w celu uniknięcia szkód, które mogą powstać przy zawieraniu umowy z nieuczciwym partnerem.
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja mogła bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

1.11. Przetwarzanie danych w celu ochrony firm zarejestrowanych na stronie www.cargo.pl przed stratami materialnymi.

Dane przetwarzane w celu ochrony firm zarejestrowanych na stronie www.cargo.pl przed stratami materialnymi:
Kategoria danych Informacje dotyczące firmy (imię i nazwisko pracownika /pracowników, miejsce pracy, data urodzenia, rodzaj naruszenia obowiązków służbowych, datę naruszenia, itp.)
Podstawa prawna przetwarzania danych Uzasadnione interesy stron trzecich (innych Użytkowników strony Cargo.PL) w celu uniknięcia strat materialnych.
Czas przetwarzania danych 10 lat

1.12. Przetwarzanie danych w celu umożliwienia zarejestrowanym Użytkownikom strony www.cargo.pl publikowania ofert ładunku lub transportu.

Dane przetwarzane w celu umożliwienia umieszczenia ofert ładunku lub transportu:
Kategoria danych Informacje dostarczone podczas rejestracji, data i czas publikacji, edycja i usunięcie wniosku, a także informacje zawarte we wniosku.
Podstawa prawna przetwarzania danych Prawo Użytkownika (w ramach Warunków korzystania z witryny) do publikowania ofert oraz informowania innych Użytkowników o swoich ofertach wolnego transportu/ pojazdów.
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja mogła bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

1.13 Przetwarzanie danych umożliwiających zarejestrowanym Użytkownikom publikowanie ogłoszeń w zakładce „Reklama”

Dane przetwarzane w celu umożliwienia publikowania reklam w zakładce "Reklama":
Kategoria danych Informacje podane podczas rejestracji, a także informacje wskazane w ogłoszeniu.
Podstawa prawna przetwarzania danych Prawo Użytkownika (w zakresie Warunków korzystania z witryny) do publikowania i przekazywania informacji innym Użytkownikom korzystającym z reklam (w zakładce "Reklamy")
Czas przetwarzania danych 30 dni od daty umieszczenia reklamy - z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik przedłuża termin ogłoszenia (w takich przypadkach czas przetwarzania zostaje przedłużony na czas odnowienia reklamy)

1.14 Przetwarzanie danych w celu zamieszczania informacji w zakładce „Forum”.

Dane przetwarzane w celu publikowania informacji w zakładce „Forum”:
Kategoria danych Informacje podane podczas rejestracji, a także informacje zawarte w komunikacie-poście w zakładce „Forum” (treść, data i godzina opublikowania postu)
Podstawa prawna przetwarzania danych Prawo Użytkownika (w regulaminie korzystania z witryny) do korespondowania z innymi Użytkownikami w zakładce „Forum”.
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja mogła bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

1.15 Przetwarzanie danych Użytkownika, który zamówił reklamę.

Dane osoby, która zamówiła lub chce zamówić reklamę:
Kategoria danych Dane dostarczane bezpośrednio przez Użytkownika lub innego klienta, a także dane niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej reklamy (nazwa, nazwisko, adres e-mail i / lub numer telefonu, numer rachunku bankowego itp.)
Podstawa prawna przetwarzania danych Zgoda Użytkownika na utworzenie konta i korzystanie z usług strony Cargo.PL lub zamówienie reklamy na stronie Cargo.PL.
Czas przetwarzania danych Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres korzystania z Usług. Zgodę Użytkownika oraz podstawę, dowód takich działań Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeśli jest to konieczne, aby Administracja mogła bronić się przed przedstawionymi jej żądaniami lub roszczeniami.

2. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy twoje dane?

Żądanie Użytkownika i powiązane z nim dane Administracja przetwarza i przechowuje, dopóki zapytanie nie zostanie rozpatrzone. Zapytania i powiązane dane są przechowywane przez 5 lat od daty rozwiązania Wniosku, w tym:

 • Żądania e-mailem - co najmniej 6 miesięcy;
 • Skargi - nie mniej niż 12 miesięcy;
 • Zapisy rozmów na linii do obsługi klienta - nie mniej niż 14 dni;
 • Zapisy dotyczące pomocy online - co najmniej 14 dni;
 • Osobiste wiadomości na Facebooku - co najmniej 6 miesięcy;

Jeżeli treść Wniosku doprowadzi do sporu prawnego lub prawdopodobieństwa takowego, Administracja ma prawo do przechowywania danych Użytkownika przez dłuższy czas - do czasu upłynięcia prawnego terminu składania reklamacji.

Kiedy okres przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika określony w niniejszej Polityce dobiegnie końcowi, Administracja usunie dane. Działania są przeprowadzane tak szybko, jak to możliwe, z zachowaniem racjonalnych dla takich działań warunków.

3. Z jakich źródeł Administracja zbiera dane osobowe użytkowników?

Prawie wszystkie dane osobowe Użytkowników Administracja otrzymuje wyłącznie od Użytkownika. Użytkownik przesyła dane rejestracyjne bezpośrednio – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Dane od Użytkownika Administracja otrzymuje również podczas rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem, podczas korespondencji poprzez Facebook, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem pomocy online.

Administracja otrzymuje osobiste dane Użytkowników bezpośrednio od nich w sytuacji, kiedy Użytkownik komunikuje się z Administracją w dowolny, możliwy do zaakceptowania sposób: wysyła wiadomość e-mail, pisemne zapytanie, rozmawia z obsługą klienta itp

Jeżeli dla jakościowej i obiektywnej oceny Zapytania wystosowanego przez Użytkownika do Administracji konieczne jest zbieranie dodatkowych informacji, Administracja ma prawo do łączenia danych w Zapytaniu z już dostępnymi danymi Użytkownika i (lub) z danymi zebranymi podczas rozpatrywania wniosku.

4. W jakich przypadkach i dla jakich stron trzecich Administracja ujawnia dane osobowe Użytkowników?

Administracja zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Użytkownika do przetwarzania stronom trzecim, które pomagają w realizacji Usług i zarządzaniu nimi, oraz do osób lub firm, które świadczą usługi w zakresie obsługi zgłoszeń klientów. Do takich osób lub firm zaliczają się m.in. dostawcy oprogramowania dla baz danych, dostawcy usług administracji bazami danych, dostawcy usług w zakresie i hostingu i „chmury”, dostawcy usług w zakresie marketingu bezpośredniego, badań rynku, wywiadu gospodarczego itp.

W każdym przypadku Administrator otrzymuje tylko taką ilość danych, jaka jest niezbędna do wykonania określonego zlecenia lub świadczenia konkretnej usługi. Administratorzy danych nadzorowani przez Administrację mają prawo do wykorzystywania osobistych danych Użytkownika tylko zgodnie z zaleceniami, ale nie mogą wykorzystywać danych osobowych Użytkowników w innych celach lub wykorzystywać je bez zgody Administracji. Ponadto są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem i w formie pisemnych umów.

Podczas świadczenia Usług Administracja daje Użytkownikowi prawo do korzystania z usług partnerów (na przykład możliwość zakupu wyciągu z systemu Creditreform), w związku z czym niektóre dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione partnerom Administracji, ale wyłącznie w celu ale wyłącznie w celu uzgodnionego charakteru współpracy.

W celu poprawy komfortu użytkowania autoryzacja jest dostępna na stronie www.cargonews.pl z tymi samymi danymi (login i hasło),jak na stronie Cargo.PL, jednak strona www.cargonews.pl nigdy nie będzie dodatkowo administrować dane osobowe Użytkownika.

Administracja może ujawniać dane osobowe Użytkowników przedstawicielom właściwych organów państwowych lub organom ścigania (jak np. Policja lub instytucje nadzorujące), ale tylko na ich wniosek i tylko w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz jeśli jest to niezbędne do egzekwowania prawa, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, pracowników oraz zasobów, a także gdy jest to konieczne do wypełniania i ochrony wymogów prawnych.

Podczas korzystania z usług w celu analizy pracy strony Cargo.PL (na przykład Google Analytics) Administracja zastrzega sobie prawo do przekazania bezosobowych danych Użytkowników stronom trzecim, które wykorzystają te dane do oceny pracy strony Cargo.PL lub aplikacji mobilnej Cargo.PL, do przygotowania raportów dla Administratorów dotyczących witryny lub aplikacji mobilnej, a także świadczenie innych usług związanych z korzystaniem z witryny lub aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Zasady dotyczące plików cookie" niniejszej Polityki.

5. Na jakich terytoriach i pod jurysdykcje których krajów podlega Administracja przetwarzająca dane osobowe Użytkowników?

Administracja przetwarza dane osobowe Użytkowników na danym terytorium Unii Europejskiej, a także w krajach, w których świadczone są Usługi lub w których Administracja ma oddziały lub partnerów.

6. Jakie prawa zapewnia Użytkownikowi ustawodawstwo w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz w jaki sposób Użytkownik może z nich skorzystać?

Prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych daje Użytkownikowi szeroki zakres praw. Użytkownik może swobodnie z nich korzystać, a Administracja zobowiązuje się do zapewnienia takiej możliwości. Informacja o prawach Użytkownika oraz sposobach, w jakich może z nich korzystać, znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki.

6.1. Prawo Użytkownika do wglądu w dane osobowe przetwarzane przez Administrację.

Użytkownik ma prawo otrzymać potwierdzenie od Administracji, że Administracja przetwarza jego dane osobowe. Użytkownik również ma prawo do zapoznania się z danymi przetwarzanymi przez Administrację oraz informacjami na temat celów przetwarzania danych, kategorii przetwarzanych danych, kategorii odbiorców danych, czasu przetwarzania itd. Większość tych informacji jest podana w tym dokumencie Polityka.

Użytkownik, który ma konto na stronie Cargo.PL, może wejść w dowolnym momencie na swój profil i zapoznać się z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. Sprawdź bieżące dane osobowe) czy uzyskać wystawiane faktury. Jeśli Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej, ma dostęp do tych samych informacji, które widzi na stronie Cargo.PL.

Jeśli informacje zawarte w niniejszych Zasadach i ich profilu na stronie Cargo.PL są niewystarczające dla Użytkownika lub jeśli wymagane są inne informacje dotyczące sposobu, w jaki Administracja przetwarza jego dane osobowe, może on w dowolnym momencie skontaktować się z Administracją na jeden ze sposobów wskazanych w sekcja 6 niniejszej Polityki.

6.2. Prawo do zmiany danych osobowych Użytkowników.

Jeśli dane rejestracyjne lub informacje o Użytkowniku zmieniły się, są niedokładne lub niewiarygodne, Użytkownik ma prawo do zażądania zmiany, wyjaśnienia lub korekty tych informacji.

Użytkownik może wprowadzać poprawki do swojego profilu na stronie Cargo.PL. Po wprowadzeniu zmian lub poprawieniu danych osobowych, Użytkownik może złożyć wniosek do Administracji w dowolny ze sposobów wskazanych w punkcie 6 niniejszej Polityki.

6.3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kiedy Administracja przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo do anulowania zgody – w tym przypadku przetwarzanie danych osobowych na podstawie jego zgody zostanie rozwiązane. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że Administracja nie będzie w stanie zapewnić Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług.

Np. Użytkownik może w każdej chwili anulować swoją zgodę na otrzymywanie informacji o zbieżności dla ofert ładunku lub transportu za pośrednictwem dodatkowych kanałów, a także może anulować swoją zgodę na otrzymywanie biuletynu z www.cargonews.pl. Anulowanie tych zgód nie będzie stanowić przeszkody w dalszym korzystaniu z Usług, ale będzie to oznaczać, że Administracja nie będzie mogła powiadomić Użytkownika o funkcjonalnościach, jakie oferuje. Użytkownik może zmienić swoją decyzję (odwołać lub ponownie ją przyznać) za pomocą nowego formularza rejestracyjnego, zmieniając ustawienia w swoim profilu na stronie Cargo.PL lub w aplikacji mobilnej Cargo.PL, a także kontaktując się z Administracją w dowolny ze sposobów wskazanych w Rozdziale 6 niniejszej Polityki.

Jeśli Użytkownik anuluje zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wówczas wszystkie dane przetworzone przez Administrację na jej podstawie zostaną zniszczone, a w niektórych przypadkach, zgodnie z niniejszymi zasadami, będą przechowywane przez pewien czas.

W każdym przypadku zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych i dowód tej zgody Administracja może przechowywać przez dłuższy czas – jeżeli jest to konieczne w celu ochrony przed roszczeniami, skargami lub pozwami przedstawionymi Administracji.

6.4. Prawo Użytkownika do złożenia skargi do Administracji.

Jeśli Użytkownik uważa, że Administracja przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, powinien najpierw skontaktować się bezpośrednio z Administracją.

Jeśli proponowany przez Administrację sposób rozwiązania problemu zostanie uznany przez Użytkownika za niezadowalający lub Użytkownik uzna, że Administracja podjęła niewystarczające środki, Użytkownik będzie uprawniony do złożenia reklamacji do odpowiedniej instytucji nadzorującej. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6.5. Prawo Użytkownika do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mimo iż przetwarzanie jest oparte na uzasadnionych interesach.

Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, mimo iż gdy przetwarzanie odbywa się w celach prawnych. Biorąc pod uwagę cele, dla których Administracja zapewnia Usługi i równowagę interesów Użytkownika (jako podmiot, którego dane przetwarza Administracja) i Administracji (jako administratora danych), brak zgody Użytkownika może oznaczać, że przerwanie przez Administrację przetwarzanie danych osobowych sprawi, że Administracja nie zezwoli Użytkownikowi na dalsze korzystanie z usługi.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa określonego w tej sekcji, Administracja prosi o złożenie pisemnego wniosku do naszego inspektora ochrony danych.

6.6. Prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownika.

W przypadku wystąpienia niektórych ustalonych przez prawo okoliczności (np. jeśli dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, jeśli nie ma już powodu do przetwarzania danych itp.) Użytkownik ma prawo poprosić Administrację o usunięcie jego danych osobowych.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa opisanego w tej sekcji, Administracja prosi o złożenie pisemnego wniosku do naszego inspektora ochrony danych.

Należy pamiętać, że gdy Użytkownik przestaje korzystać z Usług, jego dane osobowe zostaną usunięte bez oddzielnego wniosku.

6.7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika.

W przypadku okoliczności określonych prawem (np. jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane nielegalnie, jeśli Użytkownik zakwestionował dokładność danych osobowych lub nie wyraził zgody na przetwarzanie danych, mimo iż przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadnione interesy Administracji itp.), Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Jednak ze względu na to ograniczenie Administracja nie będzie mogła świadczyć Usług Użytkownikowi (tak długo, jak będzie obowiązywać).

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa określonego w tej sekcji, Administracja prosi o wystosowanie pisemnego wniosku do naszego inspektora ochrony danych.

6.8 Prawo do przenoszenia danych osobowych użytkownika.

Dane, które Administracja przetwarza w sposób zautomatyzowany za zgodą użytkownika, może przekazać innemu administratorowi. Dane osobowe Użytkownika, które mają zostać przesłane, administrowane są przez administrację w formacie powszechnie używanym w systemie administracyjnym. Na żądanie Użytkownika i jeśli jest to możliwe technicznie, Administracja prześle dane osobowe Użytkownika bezpośrednio do niego.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa określonego w tej sekcji, Administracja prosi o pisemny wniosek do naszego inspektora ochrony danych.

6.9. Procedura, według której Administracja rozpatruje odwołania Użytkowników.

W celu ochrony danych osobowych wszystkich Użytkowników przed bezprawnym ujawnieniem, po otrzymaniu wniosku Użytkownika o przekazanie danych lub podczas wdrażania innych praw Administracja jest zobowiązana do ustalenia tożsamości Użytkownika. W tym celu Administracja zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika podania prawdziwych danych osobowych (np. nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu) i porównania danych z tymi, którymi administruje Administracja. Podczas tej kontroli Administracja może wysłać wiadomość kontrolną na kontakt wskazany w formularzu rejestracyjnym (wiadomość SMS lub e-mail) z żądaniem autoryzacji. Jeśli procedura weryfikacji zakończy się niepowodzeniem (np. informacje podane na żądanie, dane Użytkownika nie pokrywają się z danymi określonymi podczas rejestracji lub autoryzacja przez SMS lub e-mail jest niemożliwa), Administracja dojdzie do wniosku, że Użytkownik nie jest przedmiotem danych i zastrzega sobie prawo do odrzucenia konkretnego wniosku.

Jeśli procedura weryfikacji zakończy się powodzeniem, Administracja zgadza się przekazać Użytkownikowi informacje o działaniach podjętych w związku z wnioskiem, bez zbędnej zwłoki (w każdym razie nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku i zakończenia procedury weryfikacji). Jeśli Administracja jednocześnie musi wziąć pod uwagę dużą liczbę aplikacji lub otrzymane zgłoszenia będą skomplikowane do procedowania, Administracja zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rozpatrywania wniosku Użytkownika o kolejne dwa miesiące. O tym (ze wskazaniem przyczyn rozszerzenia) Administracja powiadomi Użytkownika przed upływem pierwszego miesiąca. Jeśli zgłoszenie Użytkownika jest odbierane za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, odpowiedź Administracja będzie również wysyłać za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji – chyba że ta forma komunikacji jest niemożliwa (np. z powodu dużej ilości informacji) lub gdy Użytkownik prosi o odpowiedź na wniosek w innej formie.

Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wniosku Użytkownika w przypadku, gdy w tym celu istnieją odrębne przepisy ustanowione przez ustawodawstwo. Uzasadniona odmowa zostanie przesłana Użytkownikowi przez Administrację w formie pisemnej lub elektronicznej

7. W jaki sposób i za pomocą jakich kanałów można kontaktować się z Administracją?

W przypadku wszystkich pytań dotyczących przetwarzania danych:

 • Pisząc do info@cargo.pl;
 • Dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer +48 85 733 38 35;

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 • Adres e-mail - info@cargo.pl
 • Adres do korespondencji pocztowej – Cargo.PL, ul Marjańskiego 3 lok 211, 15-402 Białystok Inspektor ochrony danych

Szczegółowe informacje na temat administratora danych:
UAB „Eurospektras“
Kod osoby prawnej 126206243
Adres lokalizacji: Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius, Lietuvos Respublika

8. Jak bezpieczne są dane osobowe użytkowników?

W celu ochrony danych osobowych przed nielegalnym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem, Administracja stosuje różnorodne technologie i procedury zabezpieczające. Wszyscy partnerzy Administracji poddawani są szczegółowej selekcji i na wniosek Administracji wykorzystują tylko z te środki, które mogą właściwie zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Mimo to Administracja nie jest w stanie zapewnić bezpiecznego przekazywania informacji przez Internet lub aplikację mobilną - wszelkie przekazywanie informacji w ten sposób odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika.

9. Długoterminowe przechowywanie danych użytkownika.

Pod koniec okresu przechowywania danych Użytkownika określonego w niniejszych Zasadach Administracja niszczy te dane, a w przypadkach określonych w niniejszych Zasadach - niezawodnie i nieodwracalnie depersonalizuje w racjonalny i uzasadniony sposób.

Administracja zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych Użytkowników przez dłuższy czas niż przewidziany w niniejszych Zasadach, tylko w następujących przypadkach:

 • kiedy jest to konieczne w celu ochrony przed postępowaniem sądowe lub roszczeniami;
 • gdy istnieją uzasadnione podejrzenia o nielegalnej działalności, i jest to przedmiotem badań;
 • kiedy dane osobowe Użytkownika są niezbędne do poprawnego rozstrzygnięcia sporu, zażalenia;
 • kiedy dane osobowe Użytkownika są potrzebne do utworzenia kopii zapasowej;

10. Pliki cookie.

Administracja używa plików cookie (są to małe pliki informacyjne wysyłane do komputera lub innego urządzenia - na przykład telefonu komórkowego) podczas odwiedzania witryny. Pliki cookie są przechowywane w przeglądarce internetowej. Administracja wysyła te pliki do komputera Użytkownika lub innego urządzenia w celu zapisania danych oraz do rozpoznania Użytkownika naszych Usług podczas każdej wizyty na stronie Cargo.PL. Za pomocą pliku cookie Administracja może powiązać historię wizyt Użytkowników i inne dane zebrane podczas korzystania z naszych Usług, z działaniami Użytkownika w Internecie. Zbieranie informacji przy pomocy plików cookie pozwala Administracji na zapewnienie wygodniejszego wyszukiwania, poznanie zachowań Użytkowników witryny, analizę trendów i poprawę zarówno pracy witryny, jak i jakości usług. Strona Cargo.PL korzysta również z plików cookie stron trzecich. Te pliki są przeznaczone do tworzenia historii wyszukiwania Użytkowników. Jeśli przeglądarka Użytkownika umożliwia zapisywanie plików cookie stron trzecich, Administracja ma możliwość wysłania plików cookie do przeglądarki Użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, sposobu ich używania i sposobu ich wyłączenia, zobacz sekcję "Zasady dotyczące plików cookie".

11. Działania i zmiany w niniejszej Polityce.

Ta polityka obowiązuje od 24 maja 2018 r. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszych Zasadach, na stronie zostanie zamieszczona zaktualizowana wersja.

12. Zakres polityki.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do innych usług lub usług Administracyjnej Grupy Firm (takich jak zarządzanie Twoimi wnioskami, prośbami i / lub reklamacjami otrzymanymi na stronie Cargo.PL, podczas kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta lub w inny sposób).

Ta strona korzysta z plików cookies, wyświetla ukierunkowane reklamy i analizuje ruch, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W szczegółach
Załadowanie danych
Status: z